Trung tâm lưu trữ lịch sử
Thứ Năm, 29/02/2024
Chào mừng đến với Website của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình.

Không yêu cầu khai báo lại thông tin, dữ liệu đã có trong CSDLQG hoặc CSDL của bộ, ngành, địa phương

Thứ ba, 16/05/2023 134 lượt xem

Ngày 04/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Thông tư số 06/2023/TT-BNV ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan nhà nước. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023.

Hội nghị đánh giá việc triển khai CSDLQG về CBCCVC của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Ảnh minh họa

Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV gồm 03 chương, 16 điều, quy định về nguyên tắc, cách thức cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước từ cấp xã trở lên.

Quy chế này áp dụng đối với CBCCVC; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là người lao động); các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng); Tòa án nhân dân các cấp; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước; các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp (sau đây viết tắt là bộ, ngành, địa phương).

Nguyên tắc thực hiện

Công tác xây dựng và quản lý CSDLQG, CSDL của bộ, ngành, địa phương là trách nhiệm của Bộ Nội vụ, bộ, ngành, địa phương, CBCCVC; được thực hiện thống nhất, đồng bộ, khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin của từng CBCCVC, người lao động, kể từ khi được tuyển dụng, ký hợp đồng lao động cho đến khi không còn làm việc tại các cơ quan nhà nước; bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian trong việc thu thập, chỉnh sửa, cập nhật thông tin CBCCVC, người lao động trong các cơ quan nhà nước.

CSDLQG, CSDL của bộ, ngành, địa phương được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật có liên quan và phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; các quy định về bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Dữ liệu của CBCCVC, người lao động phải bảo đảm tính cập nhật, chính xác theo quy định của pháp luật. Dữ liệu của CBCCVC, người lao động được quản lý theo độ hạn chế tiếp cận, mã hóa một số trường thông tin để bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin trong công tác cán bộ. Việc xác định độ hạn chế tiếp cận của dữ liệu thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật về CBCCVC.

Người được cơ quan có thẩm quyền quản lý CBCCVC đồng ý bằng văn bản mới đưọc truy cập, nghiên cứu, sử dụng và khai thác dữ liệu trên CSDLQG, CSDL của bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật, trừ thông tin của cá nhân người đó hoặc pháp luật có quy định khác.

Không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Không yêu cầu khai báo lại các thông tin, dữ liệu đã có trong CSDLQG hoặc trong CSDL của bộ, ngành, địa phương, trừ trường hợp phục vụ cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra dữ liệu./.

Nguồn: https://tcnn.vn/

Liên kết website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
51217

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 188